Platby za členství v klubu

Od  1.1.2016  činí členský příspěvek  500,- Kč na jeden kalendářní rok.   Tento je splatný do posledního dne měsíce února kalendářního roku, za který se příspěvek hradí. 

V případě, že členství vznikne v listopadu nebo prosinci, pak se má za to, že členský příspěvek placený nově přistupujícím členem je zaplacen i za následující kalendářní rok.

Osobě, která již byla v minulosti členem klubu a měla přiděleno členské číslo, vznikne členství na základě  žádosti o obnovu členství odeslané na matriku klubu.  Na základě této žádosti a po zaplacení členského a administrativního poplatku bude členství obnoveno.  Od administrativního poplatku je osvobozena žádost o členství učiněná do doby 3 měsíců od data zániku členství. 

Administrativní poplatek za obnovení členství v klubu je stanoven na 250 Kč.


Pro bezhotovostní platbu převodem:

Číslo účtu KŠSP: 2601465697/2010 (FIO banka)Konstrukce variabilního symbolu je následující: AABBBBCC bez mezer a lomítek. 

Kde:

  • AA je kód platby: 21 znamená členský příspěvek
  • BBBB je Vaše členské číslo a to pouze část čísla před lomítkem (za lomítkem je uveden rok přihlášení člena). V případě, že je číslo před lomítkem menší jak čtyřmístné číslo, doplňte zepředu nulami
  • CC je rok platby (např.pro rok 2012 je CC = 12)

Příklad: Vaše členské číslo je 5544 a chcete zaplatit členský příspěvek. Celý variabilní symbol platby bude v podobě 21554412. 

Pokud je Vaše členské číslo jen třímístné (125), doplníte před něj číslici 0, a tudíž variabilní symbol bude 21012512.
 

P O Z O R

V případě vzniku nového členství v klubu použijte výhradně variabilní symbol, který je vygenerován v mailu "Pozvánka do klubu švýcarských salašnických psů". 


Pokud nemůžete uskutečnit platbu bezhotovostním převodem z účtu, použijte složenku typu A.
Prosíme, dbejte zvýšené pozornosti při zadávání variabilního symbolu na složence při Vaší platbě.