Etický kodex

Etický kodex
Klubu švýcarských salašnických psů z. s.


Tato pravidla jsou určena chovatelům, majitelům i příznivcům klubu Švýcarských salašnických psů z.s. (ŠSP).

 1. Každý člen klubu by měl co nejlépe naplňovat poslání a cíle klubu uvedené ve stanovách klubu.
   
 2. Členové klubu při propagaci svých psů uvádějí vždy pravdivé údaje, neznevažují a nepomlouvají jiné členy klubu.
   
 3. Chov je veden v souladu s řády, předpisy a směrnicemi FCI, ČMKU a klubu.
   
 4. Majitelé se ke svým psům chovají v souladu se zákonem o veterinární péči a zákonem na ochranu zvířat proti týrání.
   
 5. Majitel psa či feny nesmí vědomě produkovat štěňata bez průkazu původu a chov by měl být v souladu se standardem ŠSP.
   
 6. Při prodeji štěňat by měl chovatel a nový majitel štěněte uzavřít smlouvu, která by měla předejít případným pozdějším problémům. Pokud dojde k situaci, která ve smlouvě o krytí nebo ve smlouvě o prodeji štěněte nebyla uvedena, je věcí obou účastníků smlouvy se s ní vzájemně vypořádat.
   
 7. Chovatel prodává socializovaná, zdravá štěňata, minimálně ve věku 50 dnů. Pokud prodává štěně s jakoukoliv vadou či defektem, musí o tom nového majitele informovat.
   
 8. Jestliže bude u jedince nebo u jeho potomků zjištěna genetická vada, je povinnosti majitele tuto skutečnost nahlásit také poradci chovu.
   
 9. Majitel se zavazuje, že k chovu nebude používat psy s genetickou vadou a to i v případě, že tyto vady byly odstraněny chirurgicky nebo kosmeticky.
   
 10. Je nepřípustné prodávat nebo darovat psa do komerčních prodejen, překupníkům nebo laboratořím.
   
 11. Majitel ŠSP se zavazuje, že pokud svého psa či fenu nebude moci z vážných důvodů dále vlastnit, pokusí se jim sám, případně s pomocí klubu či chovatele, najít nový domov.
   
 12. Jednání a rozhodování členů výboru, chovatelské, kárné a revizní komise nesmí vést k vlastnímu prospěchu.
   
 13. Jestliže člen klubu zjistí, že tento Etický kodex je někým porušován, měl by tuto skutečnost nahlásit výboru klubu. Další postup vyplývá ze stanov klubu.
   

Vždy, i v situacích, které nejsou v předcházejících bodech popsány, je třeba jednat především v zájmu slušného chování a také v zájmu klubu.