Chovatelská směrnice

1. Chovatelská směrnice Klubu švýcarských salašnických psů z. s.

1.1. Chovný cíl

Chovným cílem klubu švýcarských salašnických psů z.s. (dále jen „klub“) je chov čtyř plemen švýcarských salašnických psů, odpovídajících svými povahovými a exteriérovými vlastnostmi standardům FCI, při zachování a prohlubování genetického zdraví populace a zachování biologického zdraví každého jedince. 

Chov všech čtyř plemen švýcarských salašnických psů je v klubu uskutečňován jako chov řízený.

Chovatel se podílí na rozhodování o chovném spojení při využití zkušeností poradců chovu. Sám nese zodpovědnost za kvalitu svého chovu. Ve vztahu ke klubuje chovatel zodpovědný za způsob odchovu a s tím spojenou administrativní činnost.

1.2. Chovné zvíře

Chovným psem se rozumí pes starší 18 měsíců, který byl hodnocen podle bonitační směrnice klubu jako chovný, respektive zahraniční krycí pes, který splňuje podmínky chovnosti v zemi původu v souladu s předpisy FCI.

Chovnou fenou se rozumí fena starší 18 měsíců, která byla hodnocena podle bonitační směrnice klubu jako chovná, respektive importovaná březí fena nebo fena ze zahraničí zapůjčená, která splňuje podmínky chovnosti v zemi původu v souladu s předpisy FCI.

V případě importu zvířete do ČR, které již bylo bonitováno v zemi původu či jiné zemi, před jeho zařazením do chovu v ČR je žádoucí doplnit si bonitační kód jedince na některé z pořádaných bonitací. Již vyhodnocené výsledky na DKK, DLK popř. OCD a další zdravotní potvrzení budou akceptovány. U všech zvířat musí být splněny podmínky kontroly zdraví předepsané bonitační směrnicí KŠSP z.s.

Zahraniční chovný jedinec nebude schválen pro krytí a chov v ČR v případě prokázání vady, hodnocené na bonitaci klubu s rozhodnutím nechovný.

U plemene ESP, se při zahraničním krytí toleruje absence vyšetření DLK /ED/ v případě, že jedinec má zdravotní vyšetření DKK /HD/, EU, PRA s výsledky A nebo B.

U krycích psů plemene VSP, bonitovaných a chovných v zemi původu Švýcarsko, se při využití v chovu v ČR, toleruje absence vyšetření DLK, neboť není pro tuto zemi povinné.

1.3. Krytí a inseminace

Krytí musí být provedeno na základě platného krycího listu. Majitel feny zažádá příslušného poradce chovu o vystavení krycího listu dle aktuálních instrukcí na webových stránkách klubu www.kssp.cz. Poradce chovu zašle do 30-ti dnů po obdržení žádosti chovateli krycí list s kopií pro majitele psa. Ve zvláštním případě (po předchozí telefonické domluvě s příslušným poradcem chovu) je možné požádat o urgentní vystavení krycího listu v termínu do 7 kalendářních dní. Ve výjimečných případech lze požádat o vystavení krycího listu  do 48 hodin. Požadavek na tento krycí list řeší individuálně chovatel příslušným poradcem chovu. Výši poplatku za vystavení krycího listu a urgentních krycích listů schvaluje výbor klubu a je aktuálně uveden na www.kssp.cz.

Náhrady za krytí jsou věcí dohody mezi majitelem psa a majitelem feny. Majitel krycího psa je povinen učinit o krytí zápis do knihy krytí a uschovat kopii č.3 krycího listu pro další potřebu. Majitel psa předá po nakrytí majiteli feny fotokopii průkazu původu, bonitační karty a výstavních ocenění psa či dokladů o složení pracovních zkoušek.

Inseminace může být povolena pouze v souladu s řády ČMKU, inseminaci povoluje pouze HPCH. Povolení inseminace musí být uvedeno v krycím listu a musí být provedeno veterinárním lékařem, který provede identifikaci obou jedinců.

Klub upřednostňuje nepříbuzenskou plemenitbu. Příbuzenská plemenitba (posuzuje se potencionální rodokmen štěňat do 3. generace) je přípustná pouze ve výjimečných, odůvodněných případech a je nutno zažádat o souhlas HPCH.
Posuzuje se potencionální rodokmen štěňat:

1.) do 3. generace (včetně) ; nepovoluje se

2.) stejný předek v první až třetí generaci na straně jednoho z rodičů a ve čtvrté generaci na straně druhého z rodičů se povoluje za těchto podmínek:

Věk společného předka(ů) je 8let a výše, přičemž důvodem úmrtí nesmí být dědičné choroby jako je např. rakovina, selhání ledvin, apod. Splnění těchto podmínek prokazuje žadatel např. čestným prohlášením majitele daného předka nebo potvrzením příslušného klubu.

1.4. Porod feny

Porod feny je hlášen klubu do 3 týdnů po vrhu zasláním vyplněné 2. kopie krycího listu příslušné osobě, která zajišťuje hlášení vrhu na ČMKU. Krycí list se zasílá spolu s doklady dle instrukcí k zápisu štěňat. Krycí list je zaslán i v případě nezabřeznutí feny.

1.4.1. Paspárky

Paspárek, též vlčí dráp, je pátý prst na pánevní končetině psa. Paspárky musí být odstraněny. Doporučuje se nejlépe ihned po porodu.

1.5. Kontroly vrhů

Hlavní poradce chovu  organizuje kontroly vrhů. Kontrolami vrhů jsou pověřováni členové chovatelské komise nebo jmenovaní posuzovatelé pro kontroly vrhů. Chovatelé a držitelé chovných jedinců jsou povinni umožnit přístup k vrhu a matce štěňat osobám, které klub pověřil kontrolou vrhu a poskytnout jim k tomu účelu úplné a pravdivé podklady. Rozlišují se tyto kontroly podle času a účelu: I. kontrola vrhu, průběžná kontrola vrhu, II. kontrola vrhu (přejímka vrhu).

1.5.1. I. kontrola vrhu se provádí dle potřeby u začínajících chovatelů, u vrhů po nově zařazených chovných zvířatech, u vrhů, kde se vyskytly určité genetické problémy v minulosti u rodičů, v ostatních případech podle uvážení HPCH klubu,  a na vyžádání chovatelem. Cílem první kontroly není zhodnocení kvality jednotlivých štěňat. První kontrolou posoudí poradce vrh a podmínky chovu. Rozhovorem s chovatelem zjistí další důležité informace, jako např. průběh a problémy během krytí a březosti, průběh porodu, porodní hmotnost štěňat, pravděpodobné příčiny mrtvě narozených a uhynulých štěňat (anatom. vady, abnormální velikost, nedostatečné vyvinutí aj.), přibližné rozložení bílých znaků mrtvě narozených a uhynulých štěňat. O I. kontrole je proveden zápis.

1.5.2. průběžné kontroly se provádějí na vyžádání chovatelem nebo při zjištění závažných nedostatků při I. kontrole. Průběžných kontrol může být nařízeno i několik.

1.5.3. II. kontrola vrhu (přejímka vrhu) se provádí vždy. Kromě zhodnocení obecných podmínek chovu jsou zde podrobněji hodnocena jednotlivá štěňata. Je také proveden zápis o průběhu porodu feny a průběhu odchovu štěňat. O II. kontrole je proveden zápis, kde je hodnoceno každé jednotlivé štěně a chovatel je povinen předat jeho kopii majitelům štěňat. Je potvrzen zápis o tetování (čipování) s datem přejímky vrhu a u každého štěněte je proveden zápis  standardní,  nestandardní, či  potencionálně nevhodný k chovu v ČR.  (s uvedením druhu vady).

1.5.4. Náhodně  či v  případě pochybnosti o původu štěňat může být HPCH se souhlasem předsedy klubu nařízen odběr tkání pro analýzu DNA u všech, či konkrétních jedinců z vrhu. Odběr může být nařízen i u jedinců, kteří jsou rodiči štěňat, nebo u kterých je možno se domnívat, že jimi mohou být.  

V případě nařízeného ověření paternity štěňat, může HPCH pozdržet zápis o tetování (čipování) až do doby obdržení výsledků tohoto ověření.

1.6. Zápis vrhu

Zápis vrhu se provádí na základě přihlášky vrhu a veškerých příloh dle instrukcí na www.kssp.cz. Průkazy původu vystaví PK ČMKU po zaplacení poplatku za kontrolu vrhu pro klub.

1.7. Označování zvířat

Označení štěňat musí být provedeno soukromým veterinárním lékařem nebo osobou způsobilou k tomuto úkonu v souladu se zákonem č. 246/1992 sb. „Zákon o ochraně zvířat proti týrání“ před II. kontrolou vrhu, (přejímkou vrhu), nebo při ní. Tetování  může být provedeno nejdříve v šesti týdnech stáří štěňat. Čipování může být provedeno nejdříve ve čtyřech týdnech stáří štěňat

Označování zvířat se provádí tetováním do pravého ucha nebo čipováním na levé straně krku a to u celého vrhu současně v jeden den. Odložení tetování u jednotlivého štěněte může být povoleno pouze ze zdravotního důvodu (poranění ušního boltce, zánět vnějšího zvukovodu aj.) a rozhodne o něm veterinární lékař nebo kontrolující poradce chovu. V případě čipování je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785.

2. Využívání zvířat v chovu

Počet krytí u psa:

Pro plemeno APZ, ESP, VSP je omezen počet na 7 „úspěšných“ krytí za chovatelský rok, tedy v časovém období od 1.11. do 31.10. (určující je datum krytí v chovatelském roce) s výjimkou u psů s omezeným počtem krytí.

Pro plemeno BSP je počet krytí omezen následovně:

· pes stáří 18 měsíců - 2 roky - 2 krytí ročně

· pes stáří 2 - 4 roky - 5 krytí ročně

· pes stáří 4 - 6 roků - 7 krytí ročně

· pes stáří 6 - 8 roků - 8 krytí ročně

· pes stáří 8 a více roků - 10 krytí ročně

Posuzováno vždy dle ukončeného věku psa, s výjimkou u psů, s omezeným počtem krytí.

Krycí pes BSP, který doloží vyšetření SH-PRETEST (predispozic onemocnění sarcomem), či doloží výsledek vyšetření DM, bude zvýhodněn za každé toto vyšetření, vyšším počtem o  1 krytí za 1 vyšetření.

Úspěšným krytím je rozuměno takové krytí, ze kterého jsou po následném vrhu štěňata zapsána v plemenné knize. Počet krytí je povinen sledovat majitel krycího psa a vést “Knihu krytí“.

Při překročení povoleného počtu bude pes vyřazen ze seznamu krycích psů a to i pro následující období. /chovatelský rok či rok věku/

Pes může krýt i feny zahraničních majitelů, resp. evidované v zahraničí a to bez omezení v souladu s předpisy FCI. V tomto případě provede majitel psa zápis v knize krytí a zašle zprávu HPCH klubu spolu s fotokopií průkazu původu a dokladu o chovnosti feny.

Chovná fena může být kryta nejdříve po uplynutí 7 měsíců (210 dní) od předchozího porodu.

Je doporučeno, aby chovná fena  byla  kryta stejným psem pouze 2x za život (s následným zápisem vrhu štěňat). Za stejného psa se považuje pes (samec) se stejným rodokmenem.

U plemen BSP a VSP, jejichž vyhodnocení DKK a DLK odpovídá stupni C, resp. 2, mohou být v chovu využity pouze s partnerem DKK-A a DLK-0.

U plemene ESP nelze v chovu využít dva chovné jedince (pes/fena ) s vrozeným zkrácením ocasu jako chovný pár.

3. Vyřazení zvířat z chovu 

Chovnost psa je doživotní. 

Chovnost feny zaniká k datu dovršení věku 8 roků. 

Vyřazení zvířete z chovu může být provedeno na základě porušení ustanovení čl. 2. CHS,  na doporučení HPCH KŠSP z.s. a schválení výborem klubu, při výskytu genetický vad, závažných onemocnění u potomstva, výraznou kumulací vad potomstva, které neodpovídají standardu plemene, nebo při závažném onemocnění samotného chovného jedince. O vyřazení z chovu může požádat i majitel zvířete.   

4. Svod plemeníků

Je organizován výborem klubu. Hlavním úkolem je představení chovných psů chovatelské veřejnosti.  Účast krycího psa na svodu plemeníků je dobrovolná a na uvážení chovatele.  Je organizován zpravidla v rámci klubové výstavy.

5. Řízení chovu

Za odborné řízení chovu zodpovídá v plném rozsahu hlavní poradce chovu KŠSP z.s.

5.1. Hlavní poradce chovu

Hlavní poradce chovu je člen výboru klubu. Organizuje vedení Plemenné knihy KŠSP z.s. a to všech čtyř plemen švýcarských salašnických psů. Spolupracuje při zápisu štěňat s PK ČMKU. Zodpovídá plně za odborné vedení chovu a řídí činnost chovatelské komise.

5.2. Chovatelská komise a poradce chovu

Chovatelská komise je navrhována HPCH a schvalována výborem klubu. Chovatelskou komisi tvoří nestanovený počet poradců chovu a osoby pověřené kontrolami vrhů.  Počet je dán potřebami klubu. Činnost chovatelské komise je zaměřena na sběr informací o odchovech a chovných zvířatech, vyhodnocování výsledků chovu, práci při bonitaci, odbornou pomoc při vedení plemenné knihy klubu a pomoc chovatelské veřejnosti. Činnost chovatelské skupiny řídí HPCH.

6.0. Povinnosti chovatele - evidence KŠSP

Ve vztahu k evidenci klubu je každý majitel, držitel a chovatel povinen dodržovat ustanovení řádu ČMKU, a chovatelské a bonitační směrnice KŠSP a provést povinná hlášení uvedená na www.kssp.cz.

Majitel zvířete je povinen nahlásit poradci chovu pro dané plemeno všechny vady a onemocnění zvířete, která mohou mít genetický původ, co nejdříve po jejich zjištění. Toto se týká všech jedinců, chovaných pod KŠSP (epilepsie, OCD, PRA atd.).

Na adrese chovatelské stanice, případně v místě odchovu štěňat dané chovatelské stanice, nesmí být odchovávána štěňata bez průkazu původu.

Tato chovatelská směrnice je platná od 1. 11. 2018