Bonitační směrnice

Bonitační směrnice Klubu

švýcarských salašnických psů, z.s.

1. Bonitace

Bonitace je celkové zhodnocení jedince (především z hlediska exteriéru, povahy a zdravotních předpokladů) a jeho vhodnosti k chovu. Bonitaci organizuje výbor klubu.

Bonitovat lze psa (fenu) starší 15. měsíců, zapsaného v plemenné knize ČR (s přiděleným českým zápisním číslem). Reprodukce chovných zvířat je přípustná od ukončeného 17. měsíce života. Zařazení bonitovaného psa (feny) lze provést pouze na základě písemné žádosti majitele, týká se pouze jedinců, kteří byli bonitováni před ukončeným 17. měsícem života. 

Zvíře může být bonitováno 1x za život (je-li při bonitaci jedinci bonitace „odložena“ může se bonitace zúčastnit znovu).

Bonitace se může zúčastnit pes (fena), který absolvoval min. 2 výstavy, z toho jednu výstavu klubovou či speciální pořádaná KŠSP, z.s. a druhou opět klubovou či speciální KŠSP nebo mezinárodní či národní výstavu na území ČR. Jako druhá výstava je platná také výstava zahraniční (zahraniční klubová výstava či jiná pořádaná pod záštitou FCI). Podmínkou je předvedení ve třídě mladých a výše (stáří nad 9 měsíců).  

2. Bonitační komise

Bonitační komisi jmenuje hlavní poradce chovu. Její činnost je omezena na dobu bonitace a vyhodnocení bonitace. Členy bonitační komise jsou: hlavní poradce chovu jako předseda bonitační komise nebo jím jmenovaný zástupce,  posuzovatel exteriéru psů s aprobací pro posuzování skupiny švýcarských salašnických psů, dále je komise doplněna  poradci chovu, členy chovatelské komise či členy klubu. Je účelné udržovat alespoň částečnou kontinuitu ve složení bonitačních komisí.
 

3. Exteriérové hodnocení zvířete, hodnocení povahových vlastností a zdraví

Bonitační komise vydává rozhodnutí o využitelnosti psa (feny) v chovu. Hodnocení zvířete sestává z měření zvířete, prohlídky zubů, prohlídky varlat u psů, prohlídka případných deformit ocasu a exteriérového hodnocení v klidu i za pohybu zvířete a zkoušky povahových vlastností.

Na tyto úkony je povinen majitel zvíře připravit a jejich neprovedení je důvodem odložení bonitace. Zdraví zhodnotí bonitační komise na základě předložených dokumentů o provedených a vyhodnocených vyšetření. Součástí bonitace je pořízení fotodokumentace zvířete pro potřeby klubu a prezentaci jedince na webu KŠSP, z.s.

Výsledkem posouzení jedince je vyplněná bonitační karta. Bonitační karta  je popisem hodnocení zvířete a  obsahuje bonitační  kód, který ve zkratce toto hodnocení vyjadřuje a rozhodnutí zda je pes (fena) chovný,  chovný s omezením či nechovný.

Bonitační kód slouží k hrubé orientaci při párování chovných jedinců a k vyhodnocování potomstva.
Formulář bonitační karty je součástí Bonitační směrnice.

Rozhodnutí bonitační komise může být následující:

 • chovný pes (fena) splňuje požadavky standardu plemene a bonitační směrnice, požadavky dané chovným cílem KŠSP, případně pes (fena) mající určitý nedostatek, který je nutno respektovat při výběru partnera a je třeba sledovat potomstvo
 • chovný s omezením pes (fena) splňuje požadavky standardu plemene a  bonitační směrnice, požadavky dané chovným cílem KŠSP, má určitý nedostatek, který je vysloven bonitační komisí a je nutno respektovat pokyny poradců chovu při výběru partnera. Je nutné sledovat potomstvo z důvodu zhodnocení výskytu vady z hlediska dalšího případného využití jedince v chovu
 • nechovný pes (fena) neodpovídá standardu plemene, či postup dle odst. 6 bonitační směrnice nebo v případě neukončené bonitace, nebyly ve stanovenou dobu doloženy výsledky požadovaných vyšetření či splněny podmínky k ukončení bonitace. Jednotlivé důvody pro uznání zvířete nechovným jsou součástí bonitační karty
 • odložená bonitacepes (fena) mající určitý nedostatek, a bonitační komise je přesvědčena, že věkem se nedostatek může změnit. Pes (fena) není v dobrém zdravotním stavu nebo majitel nezvládl předvedení psa.  Bonitační komise není přesvědčena o dědičném základu těchto nedostatků a umožní se tak předvedení psa na některé další bonitaci
 • neukončená bonitacepes (fena) který nesplňuje všechny podmínky pro ukončení bonitace s výsledkem  chovný nebo k závěru bonitační komise je nutné zdravotní vyšetření specialisty na konkrétní problematiku. Dle výsledku tohoto vyšetření je pak stanoven závěr o chovnosti psa a přiřazen bonitační kód. Na základě dohody a požadavků bonitační komise musí být pes vyšetřen do 10 dní od bonitace, aby mohl být odborně posouzen stav zvířete, ve kterém se zúčastnilo bonitace

Neukončenou bonitaci ukončí hlavní poradce chovu na základě výsledků požadovaných vyšetření či doložení splnění podmínek nutných k ukončení bonitace. Bonitace bude ukončena nejpozději za 30 dní ode dne konání.

Průkaz původu bude ponechán v rukou klubu až do doby ukončení bonitace, poté bude doporučeně zaslán majiteli se zápisem výsledku bonitace.

Odvolání proti rozhodnutí bonitační komise je možné pouze písemně k rukám hlavního poradce chovu KŠSP, z.s. v místě a v den bonitace, v případě neukončené bonitace ve lhůtě 5 dní ode dne obdržení výsledku bonitace doporučeně k rukám hlavního poradce chovu KŠSP, z.s.
 

4. Kontrola zdraví

4.1. RTG vyšetření a jiná vyhodnocení

Povinná vyšetření pro BONITACI:  

· plemeno  VSP:        DKK, DLK, OCD

· plemena BSP, APZ: DKK, DLK

· plemeno ESP:          DKK, DLK, PRA (genetické), 

        EU - vyšetření vyústění močovodů

        DOV - klinické vyšetření dědičných očních vad


Doporučená nepovinná vyšetření:

· plemeno BSP:           OCD, DM a SH-TEST, DOV, vyšetření srdce

· plemeno APZ:           EU - vyšetření vyústění močovodu,

                                    vloha pro dlouhou srst (laboratoř Genomia, viz Chovatelská směrnice.)

· plemeno VSP:          DOV

4.2. Dysplasie kyčelních kloubů

Pro zařazení do chovu je u všech čtyř plemen ŠSP nutné rentgenologické vyšetření kyčelních kloubů u psa i feny po 15. měsíci věku. Do chovu se nezařazují zvířata s hodnocením horším než C podle FCI.

4.3. Dysplasie loketních kloubů

Pro zařazení do chovu je u všech čtyř plemen ŠSP nutné rentgenologické vyšetření loketních kloubů u psa i feny po 15. měsíci stáří. Do chovu se nezařazují zvířata s hodnocením horším než stupeň 2 podle FCI u všech plemen.

4.4. OCD ramenního kloubu

Pro zařazení do chovu je u VSP nutné rentgenologické vyšetření OCD ramenního kloubu. Do chovu se nezařazují zvířata pozitivní na OCD.

Rentgenové snímky mohou provádět vybavená veterinární pracoviště. Vyhotovení snímku musí být zapsáno do průkazu původu zvířete. Snímek je zaslán veterinárním pracovištěm k vyhodnocení na adresu pouze jednoho smluvního vyhodnocovatele klubu určeného majitelem psa. Odvolání proti výsledku je možné a to do 30 dnů od obdržení výsledku posouzení prezidentovi odvolací komise Komory veterinárních lékařů.

Vyhodnocování DKK, DLK a OCD je smluvně dohodnuto mezi klubem a pověřenými veterinárními pracovišti.

Smluvní vyhodnocovatelé KŠSP:

 • MVDr. Milan Snášil CSc., Podveská 20, 624 00 Brno-Komín, tel. 549 251 419
 • MVDr. Milan Decker, Krchleby 44, 345 61 Staňkov u Domažlic, tel. 728 665 140, 607 530 860
 • MVDr. Stanislav Doškář, Podhorská 16, 150 00 Praha 5, tel. 257 210 841

4.5. Atrofie sítnice (plemeno ESP)

Pro zařazení do chovu je nutné genetické vyhodnocení PRCD - PRA. Uvedené vyšetření se dokládá při bonitaci.
U již chovných jedinců se dokládá zpětně při žádosti o KL.

Smluvní laboratoře  pro vyšetření PRA: 

 • Genomia s.r.o., Janáčkova 51, 323 00 Plzeň, www.genomia.cz
 • Upozornění pro chovatele: některé zahraniční kluby vyšetření touto laboratoří neuznávají!

 • OPTIGEN www.optigen.com, pobočka pro Evropu: LABOKLIN Czech Republic, areál Akademie věd ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4-Krč, www.labogen.cz

4.6. DOV - Oční vyšetření (plemeno ESP), doporučené pro VSP

Pro vystavení krycího listu je povinné doložit vyšetření očí na dědičné oční vady (DOV).
 

Podrobnosti uvedeny v odst. 2 chovatelské směrnice.


4.7. Vyšetření na ektopický močovod – Ektopický ureter /EU/

- pro plemeno ESP povinné, APZ doporučené

Pro zařazení do chovu je nutné doložit vyšetření na ektopii močovodů, provedené po 12. měsíci stáří zvířete. Uvedené vyšetření se dokládá při bonitaci. U již chovných jedinců se dokládá zpětně při žádosti o KL.

Změna od 1.5.2023 - Stanoveným vyhodnocovatelem pro ČR  je MVDr. Proks - Veterinární univerzita Brno.

Výsledek vyšetření se dokládá certifikátem . 


Do chovu se nezařazují jedinci hodnocení   EU-C.

5. DNA - analýza DNA

Všichni psi a feny, nově zařazení do chovu pod KŠSP, musí mít zhotovený DNA profil - individuální identifikace metodou   ISAG. U nově bonitovaných jedinců postačí, že byl proveden odběr bukálního stěru k této analýze v rámci bonitace. Tento profil bude následně po zpracování doložen a zaevidován klubem. Odběr vzorku musí být proveden pověřenou osobou či poradcem chovu na bonitaci, na odsouhlaseném místě nebo veterinárním lékařem na veterinárním pracovišti.

Smluvní laboratoř KŠSP pro toto vyšetření:

Genomia s.r.o. , Republikánská 6, 312 00, Plzeň. 

Antagene, 6 alée du Luvant, 69890, La Touer de Salvagny, Francie6. Vady, které mohou zastřít vadu genetickou

Při náhodném poranění nebo výskytu nemoci u psa či feny jehož povaha by mohla zastřít geneticky přenosnou vadu, musí být postupováno v souladu s  bonitační směrnicí.

V případě úrazu psa či feny je majitel povinen:

- neprodleně kontaktovat jakéhokoli veterinárního lékaře, který jedince ošetří, událost zapíše do průkazu původu
a vyhotoví lékařskou zprávu o povaze a původu zranění, stejně tak jako o způsobu ošetření
- kontaktovat klubem schváleného veterinárního lékaře specialistu (viz seznam níže) a v co nejkratším možném termínu si zajistit odborné vyšetření včetně odborné lékařské zprávy
- na bonitaci se prokázat odbornou lékařskou zprávou obsahující potvrzení identifikace jedince

Poranění zubů a tlamy:

 • MVDr. Zbyněk Lonský, Počátecká 1013/5, 140 00 Praha 4 tel. 775 303 713 nebo Palackého 1380, 290 01 Poděbrady, tel. 325 612 506, 602 303 713, www.zbyneklonsky.com
 • MVDr. Rudolf Mac, Prostřední 417, 765 02 Otrokovice, tel. 777 133 832, www.rudolfmac.cz

Poranění a deformita ocasu:

 • MVDr. Milan Bednář klinika NEO-VET, Jeníkovská 1925, 286 01 Čáslav, tel. 327 312 255

Nemoc či poranění očí:

 • MVDr. Jiří Beránek, Pardubice, Praha
 • MVDr. Petr Gbelec, Praha
 • MVDr. Pavel Hron, Praha
 • MVDr. Barbara Lenská, Kladno
 • MVDr. Petr Staňa, Ostrava
 • MVDr. Pavla Trnková, Brno
 • MVDr. Petr Raušer Ph.D, Brno

(bližší informace viz odst. 2 . chovatelské směrnice)

Nebude-li majitel schopen prokázat zranění svého psa (feny) výše uvedenými dokumenty, daný pes (fena) bude klasifikován(a) jako nechovný(á).

6.1. V případě že se bude jednat o podezření na vadu, která může mít genetický základ a nebude se jednat o poranění  v souladu s ustanovením odst. 6., může chovatelská komise daného jedince označit jako „nechovný(á)“ a nebo  bonitaci neukončit, a vyžádat vyšetření či stanovisko odborného pracoviště určeného klubem.Náklady tohoto vyšetření hradí majitel zvířete.

7. Zařazení zvířat do chovu

Pes:

Po absolvování bonitace s výsledkem „chovný“ nebo „chovný s omezením“ je průkaz původu spolu s výsledkem bonitace zaslán pověřeným funkcionářem klubu na přeregistraci u PK ČMKU, a je založena karta krycího psa. Teprve po přeregistraci na ČMKU je příslušný pes zařazen do chovu, zaevidován v seznamu krycích psů a je možné připustit psa ke krytí.

Fena:

Fena je zařazena do chovu po absolvování bonitace s výsledkem „chovná“ či „chovná s omezením“. Po zápisu výsledku bonitace je zařazena do seznamu chovných fen. Přeregistrace a založení knihy odchovů se u feny provádí až při zápisu prvních štěňat u PK ČMKU.

Tato bonitační směrnice je platná od 17.9.2022

Přílohou č. 1 bonitační směrnice je vzor bonitační karty.Přílohou č. 2 bonitační směrnice je obrazová dokumentace pro posouzení nesení ocasu plemene ESP.