Stanovy a řády

STANOVY KLUBU ŠVÝCARSKÝCH SALAŠNICKÝCH PSŮ

 

 

 

Preambule

 

Klub švýcarských salašnických psů je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem osob, který je zapsán u rejstříkového soudu jako spolek.  Je právnickou osobou vzniklou a existující podle českého práva a samostatným subjektem právních vztahů založeném na principu členské samosprávy, který v právních vztazích vystupuje vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

 

 

 

Část I.

Základní ustanovení

 

Článek 1

Název, sídlo a účel spolku

 

a)      Název spolku:  Klub švýcarských salašnických psů z.s.    (dále ve stanovách jen „Klub“)

b)      Sídlo spolku:   Dolní Maxov 221, 468 44,  Josefův Důl,  Česká republika

c)       Územní působnost:   Česká republika

d)      Organizačně právní forma:  Spolek dle ustanovení § 214 a násl., zákona číslo 89/2012 Sb.,   

                                                         občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

e)      Účel spolku: Sdružovat chovatele, majitele a další příznivce plemen švýcarských salašnických psů a svou činností přispívat ke zkvalitnění chovu a zlepšovat chovnou základnu plemen švýcarských salašnických psů.

 

 

Článek 2

Předmět a cíl činnosti

 

a)      Klub je dobrovolným zájmovým spolkem, který sdružuje chovatele, majitele a další příznivce plemen švýcarských salašnických psů (dále jen „ŠSP“), a to bez jakýchkoliv rozdílů.  Klub je přímým členem Českomoravské kynologické unie („ČMKU“) a řídí se předpisy a řády ČMKU a MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKÉ FEDERACE („FCI“).  

b)    Cílem činnosti Klubu je aktivní odbornou činností chovatelského charakteru přispívat ke zkvalitnění chovu ŠSP a cílevědomě zlepšovat chovnou základnu dle standardu FCI. V rámci této činnosti pak Klub realizuje zejména následující činnosti:

-       propaguje chovatelskou činnost a napomáhá v rozšiřování chovu ŠSP,

-   poskytuje rady, pomoc a informace členům Klubu, majitelům, chovatelům a zájemcům o plemena ŠSP,

-  vede databázi psů, chovných zvířat, odchovaných vrhů, exportovaných jedinců, importovaných jedinců zařazených do plemenné knihy ČMKU.  Databáze je výlučným majetkem klubu a je využívána pro naplnění cíle a potřeb klubu.  

-       organizuje klubové a speciální výstavy, bonitace, svody mladých a další chovatelské akce,

-       vydává klubový zpravodaj, spravuje internetové stránky Klubu,

-       spolupracuje s chovatelskými kluby zastřešující stejná plemena, kynologickými organizacemi v ČR i v zahraničí,

c)       Chovatelský servis nečlenům Klubu je poskytován na základě písemné smlouvy.

 

 

 

Část II.

Členství v Klubu

 

Článek 3

Vznik a podmínky členství v Klubu

 

a)      Členem Klubu může být každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí se stanovami Klubu, dodržuje tyto stanovy a další interní normy Klubu a dodržuje usnesení orgánů Klubu. Členství v Klubu je dobrovolné. Fyzická osoba se může stát členem Klubu, pokud je starší 15 let, přičemž členství osob mladších 18 let je podmíněno písemným souhlasem zákonného zástupce, který souhlasí se stanovami klubu a předpisy na ně navazujícími.

b)    Členství v Klubu vzniká na základě vyplněné přihlášky doručené Klubu a dále zaplacením členského příspěvku. Součástí každé přihlášky musí být čestné prohlášení, že zájemce o členství v Klubu nebyl v minulosti disciplinárně trestán v rámci kterékoli z organizací sdružených u FCI a současně, že bez výhrad přistupuje k těmto stanovám a všem předpisům vydaným Klubem a jeho orgány. 

c)    Osobě, která již byla v minulosti členem klubu a měla přiděleno členské číslo, vznikne členství na základě žádosti o obnovu členství odeslané na matriku klubu.  Na základě této žádosti a po zaplacení členského a administrativního poplatku bude členství obnoveno.  Od administrativního poplatku je osvobozena žádost o členství učiněná do doby 3 měsíců od data zániku členství.

d)    Členství v klubu může být odmítnuto pouze na základě odůvodněného stanoviska výboru klubu, které je výbor povinen odeslat žadateli do 30 dnů od konání nejbližší schůze výboru následující po doručení přihlášky. V tomto případě se má za to, že žadateli členství v klubu nevzniklo. Zájemce o členství v klubu má v tomto případě právo se obrátit na revizní komisi klubu. Revizní komise následně ve lhůtě 30 dnů

1.    potvrdí rozhodnutí výboru, anebo

2.    vrátí žádost o členství výboru k novému projednání s uvedením důvodů, proč považuje rozhodnutí nebo postup výboru za nesprávné a vymezí další doporučení výboru, jak žádost posoudit; v tomto případě se věc vrací výboru k novému projednání a rozhodnutí s tím, že výbor následně definitivně rozhodne o přijetí nebo odmítnutí členství žadatele v klubu.

e)  Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy Klubu. Čestným členem se může stát zejména osoba, která se významnou měrou mimo rámec činnosti Klubu zasloužila o dosažení hlavního předmětu činnosti a cíle Klubu. O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze na základě návrhu výboru, nebo alespoň společného návrhu 50 aktivních členů Klubu.

 

Článek 4

Zánik členství

 

a)      Členství v Klubu zaniká:

-       na základě písemné žádosti člena; v tomto případě zaniká členství v Klubu dnem doručení žádosti matrice Klubu,

-       nezaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok ve stanovené lhůtě

-       úmrtím nebo zánikem člena,

-       vyloučením člena,

-       zánikem Klubu. 

b)      Zánikem členství z jakéhokoli důvodu nevzniká nárok na vrácení již zaplaceného členského poplatku za příslušné období.

 

 

 

 

Článek 5

Práva a povinnosti členů Klubu

 

a)      Člen Klubu má právo:

-      účastnit se jednání členské schůze Klubu,

-    hlasovat o všech návrzích předložených členské schůzi; fyzická i právnická osoba má jeden hlas; čestní členové mají hlas poradní; za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zmocněný zástupce,

-    volit orgány Klubu a být volen do těchto orgánů; toto právo nemají čestní členové; fyzické osoby, které jsou členy Klubu, mají právo volit orgány Klubu a být voleni do těchto orgánu, jsou-li starší 18 let.

-      předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Klubu,

-      nahlížet do důležitých dokumentů Klubu (zejména do zápisů orgánů Klubu, všech klubových normativů …),

-       podílet se na praktické činnosti Klubu,

-       účastnit se všech akcí pořádaných Klubem, 

-       obdržet zpravodaj Klubu, jehož primárním účelem je informovanost členů o dění v Klubu, 

-      využívat všech finančních zvýhodnění plynoucích z členství v Klubu (např. sleva na výstavní, bonitační poplatek, atp.), 

-     požívat všech dalších výhod spojených se členstvím v Klubu shora neuvedených, které Klub svým členům zajišťuje.

 

b)      Člen Klubu má povinnost:

-          dodržovat v rámci chovu příslušné zákony České republiky,

-          dodržovat ustanovení směrnic a zápisního řádu ČMKU,

-          dodržovat stanovy Klubu a ostatní vnitřní normativy,

-        plnit rozhodnutí a usnesení orgánů Klubu, řídit se danými pokyny členů výboru, hlavního poradce chovu a poradců chovu,  

-          hájit dle svých možností zájmy Klubu a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Klubu,

-      platit řádně ve stanoveném termínu a v požadované výši členský příspěvek.  Členský příspěvek se platí za kalendářní rok ve výši schválené členskou schůzí a je splatný do posledního dne měsíce února kalendářního roku, za který se příspěvek hradí (v případě, že členství vznikne v listopadu nebo prosinci, pak se má za to, že členský příspěvek placený nově přistupujícím členem je zaplacen i za následující kalendářní rok).

-          oznámit do 30 dnů matrice Klubu změny dat a údajů potřebných k jeho evidenci v Klubu,

-          zdržet se jakékoliv činnosti, která by poškodila dobré jméno Klubu, ČMKU a FCI,

-          nepodílet se na produkci štěňat bez průkazu původu („PP“).

 

 

 

Část III.

Organizační uspořádání Klubu

 

Článek 6

Orgány Klubu

 

a)      Orgány Klubu jsou:

-          členská schůze

-          výbor Klubu

-          revizní komise

 

b)      Statutárním orgánem klubu je výbor klubu.


 

Článek 7

Členská schůze Klubu

 

a)      Členská schůze Klubu je nejvyšším orgánem Klubu a rozhoduje o záležitostech Klubu.

b)      Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové Klubu.

c)       Členské schůze se mohou zúčastnit i jiné osoby, a to na základě souhlasu členské schůze.

d)      Členská schůze zejména:

-          schvaluje stanovy Klubu a změny těchto stanov,

-          schvaluje jednací řád členské schůze,

-          volí členy výboru Klubu a revizní komise na dané funkční období,

-          vyhlašuje mimořádné volby i v kratším termínu,

-          schvaluje plán činnosti Klubu,

-          schvaluje rozpočet včetně stanovení členských příspěvků na příští období,

-          schvaluje hospodaření Klubu,

-          rozhoduje o vyloučení člena Klubu,

-          rozhoduje o odvolání člena výboru a revizní komise,

-          rozhoduje o zániku Klubu.

 

e)      Řádnou členskou schůzi svolává minimálně 1x za kalendářní rok předseda Klubu.

f)       Mimořádnou členskou schůzi je povinen svolat jménem výboru jeho předseda způsobem pro svolání řádné členské schůze v následujících případech:

-          záležitosti k řešení členskou schůzí nesnesou odkladu,

-          o svolání mimořádné členské schůze požádá výbor Klubu písemně revizní komise,

-          o svolání mimořádné členské schůze požádá písemně 10 % členů Klubu,

-          z důvodu uvedeném v článku 8,  písm. q) a článku 9, písm. l).

g)    Řádná i mimořádná členská schůze je svolávána písemnou, resp. elektronickou pozvánkou, která musí být doručena členům na jimi sdělenou emailovou adresu minimálně 30 dnů před konáním schůze.

h)     Pozvánka na členskou schůzi řádnou i mimořádnou, musí obsahovat den, místo konání, čas a návrh programu schůze schválený výborem Klubu.

i)       V případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci nebo funkce předsedy je dočasně neobsazená, nebo pro případ, kdy je předseda Klubu povinen svolat členskou schůzi a v přiměřené lhůtě tak neučiní, mohou řádnou i mimořádnou členskou schůzi svolat též členové výboru Klubu. V tomto případě musí pozvánku za výbor Klubu podepsat nejméně dva členové výboru.

j)        Členská schůze je schopná se usnášet bez určení kvora minimálního počtu přítomných členů.

k)      Členskou schůzi řídí člen výboru schválený na začátku schůze.

l)       Určený zapisovatel pořizuje zápis o jednání schůze. Zapisovatelem nesmí být předseda klubu ani člen, který řídí členskou schůzi.

m)    Program členské schůze je možno měnit oproti programu v pozvánce na návrh výboru Klubu nebo člena klubu, jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů.

n)      Hlasování:

-     Každý člen klubu má jeden hlas.  Právnickou osobu jako člena zastupuje na základě písemného pověření konkrétní fyzická osoba.

-      Hlasovat může pouze osoba starší 18 let.

-      Hlasování se provádí zásadně otevřeným způsobem zvednutím ruky, neurčí-li stanovy jinak.

-   Při hlasování o přijetí návrhu změny stanov, hlasování o přijetí návrhu na vyloučení člena, hlasování o návrhu na odvolání člena výboru, resp. revizní komise a při hlasování o zániku Klubu je potřeba k přijetí návrhu 2/3 většina souhlasných hlasů přítomných členů.

-   Při hlasování o přijetí ostatních návrhů nebo usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.

o)      Volba výboru

-    Volba výboru se provádí tajně.

-    Volí se celé kandidátky, které obsahují navrhované členy výboru.

-    Kandidátky musí obsahovat písemný souhlas členů klubu navrhovaných na kandidátce, že souhlasí se svou volbou do výboru.

-      Členy výboru se stávají členové té navržené kandidátky, která obdrží nejvyšší počet hlasů.

-    Pokud nejvyšší počet hlasů získá více kandidátek, dojde tedy k rovnosti hlasů, postoupí tyto kandidátky do druhého kola volby, které se uskuteční po hodinové technické přestávce.

-   Pokud ani druhé kolo volby nepřinese vítěznou kandidátku, rozhodne mezi vítěznými kandidátkami druhého kola los.

p)      Volba revizní komise

-         Volba revizní komise se provádí tajně.
-  Kandidáty navrhují členové klubu

-       Členy revizní komise se stanou 3 kandidáti, kteří získají ve volbě nejvíce hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

 

O jednání členské schůze, se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda klubu.  Členská schůze schvaluje Usnesení a toto je součástí zápisu o jednání členské schůze. Přílohou zápisu musí být prezenční listina přítomných členů klubu.

 

 

 

Článek 8

Výbor Klubu

 

a)      Výbor Klubu je statutárním výkonným orgánem Klubu. Navenek jeho jménem ve všech věcech jedná předseda, případně člen výboru pověřený výborem Klubu. Ostatní členové výboru Klubu jednají pouze v rozsahu pověření daného výborem Klubu. 

b)      Člen výboru klubu musí být členem klubu.

c)       Výbor Klubu je volen na tříleté funkční období v počtu 5 členů.

d)  Do výboru Klubu nesmí být voleni členové zastávající funkci v jiných chovatelských Klubech zastřešujících stejné plemeno.

e)      Členství ve výboru vzniká zvolením na členské schůzi.

f)       Výbor Klubu na své ustavující schůzí, která se uskuteční do 21 dní od zvolení na členské schůzi, zvolí ze svého středu funkcionáře Klubu: předsedu, místopředsedu, hlavního poradce chovu a ekonoma. Funkce místopředsedy může být kumulována s funkcí hlavního poradce chovu či ekonoma.

g)      Výbor Klubu zejména:

-          plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svoji činnost,

-          oznamuje příslušnému rejstříkovému soudu změnu stanov Klubu,

-          projednává podněty, návrhy a stížnosti členů Klubu,

-         schvaluje návrhy a znění chovatelské a bonitační směrnice, ekonomickou směrnici a ostatní interní předpisy klubu. Zásadní a výrazné změny v interních aktech předkládá revizní komisi, resp. členské schůzi ke  schválení.

-      pověřuje předsedu svoláním členské schůze, stanovuje její program a připravuje pro ni podklady,

-     odpovídá za řádné hospodaření Klubu, vedení účetnictví a zajišťuje vypracování výroční zprávy o hospodaření Klubu a jeho činnosti, které předkládá členské schůzi ke schválení,

-          odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy Klubu,

-          vede seznam členů Klubu a databázi Klubu,

-          jmenuje chovatelskou komisi na návrh hlavního poradce chovu,

-          na základě návrhu chovatelské komise schvaluje a odvolává jednotlivé poradce chovu,

-          zadává úkoly chovatelské komisi,

-          v součinnosti s chovatelskou komisí vyhodnocuje výsledky chovatelské činnosti,

-          dle potřeby může zřídit další komise a to jak s ohraničenou dobou trvání, tak s trváním po celé funkční období výboru,

-          organizuje bonitace, svody mladých, klubové a speciální výstavy, další chovatelské akce,

-          zajišťuje vydávání zpravodaje a zajišťuje správu internetových stránek Klubu,

-          schvaluje adepty na rozhodčí pro posuzování exteriéru psů,

-          projednává případy porušení či neplnění povinností členy Klubu,

-          rozhoduje o kárných opatřeních, kromě kárného opatření vyloučení člena, jehož schválení je ve výhradní kompetenci členské schůze.

 

h)    Výbor se schází dle potřeby. Jednání výboru se, dle svého rozhodnutí, může zúčastnit i předseda revizní komise, případně delegovaný člen revizní komise. Dále je výbor povinen se sejít do 30 dnů od doručení podnětu revizní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.

i)   Výbor je usnášeníschopný v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru. Návrhy rozhodnutí přijímá výbor většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů není návrh přijat

j)   O každém jednání výboru Klubu se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda.  Rozhodnutí výboru má formu písemného usnesení a je součástí zápisu o jednání výboru klubu.

k)     Výbor má právo si pro svou činnost ustanovit odborné komise či zvát na jednání výboru poradce s hlasem poradním.

l)        Neodkladné záležitosti může vyřešit předseda.  Tyto záležitosti, pokud nepodléhají schválení výroční, případně mimořádnou členskou schůzí, musí být dodatečně projednány ve výboru Klubu.

m) Členství ve výboru zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním členskou schůzí, nebo odstoupením.

n)      Člen výboru může ze své funkce odstoupit na základě písemného oznámení o odstoupení, které prostřednictvím předsedy Klubu předloží členské schůzi.

o)  Pokud počet členů výboru klesl pod 5, svolá předseda klubu mimořádnou volební členskou schůzi ve lhůtě do 90 dní, na které bude zvolen nový výbor Klubu.

p)      Pokud není po ukončení funkčního období odstupujícího výboru zvolena nová kandidátka, pokračuje v práci odstupující výbor až do zvolení výboru nového.

 

 

Článek 9

Revizní komise

 

a)      Revizní komise je kontrolním orgánem Klubu a je odpovědná členské schůzi.

b)      Revizní komise je volena na tříleté funkční období, v počtu 3 členů.

c)       Členství v revizní komisi vzniká zvolením na členské schůzi.

d)    Revizní komise na své ustavující schůzi, která se uskuteční do 21 dní od zvolení na členské schůzi, zvolí svého předsedu.

e)      Funkce člena revizní komise je neslučitelná s funkcí člena jakéhokoli jiného orgánu Klubu.

f)       Revizní komise je oprávněna:

-   kontrolovat veškerou činnost Klubu, její soulad s obecně závaznými právními předpisy, stanovami, vnitřními předpisy Klubu a rozhodnutími orgánů Klubu. K tomu účelu má právo si vyžadovat od výboru jakékoliv informace o hospodaření Klubu.

-      kontrolovat soulad hospodaření Klubu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Klubu s ohledem na hospodárné vynakládání finančních prostředků,

-       vyjadřovat se k roční účetní závěrce,

-       uplatňovat nároky Klubu z odpovědnosti členů výboru za škodu,

-       projednávat stížnosti členů na ostatní členy Klubu nebo na ostatní orgány Klubu,

-       na zjištěné nedostatky bezprostředně upozorňovat výbor a požadovat zjednání nápravy,

-       podávat výboru návrhy na kárná opatření,

-       účastnit se, prostřednictvím svého zmocněného zástupce, schůzí výboru s hlasem poradním,

-       písemným usnesením požádat výbor o svolání mimořádné členské schůze v případě, že to neodkladně vyžadují zájmy Klubu.

 

g)      Revizní komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

h)  Revizní komise informuje členskou schůzi o své činnosti a jejích výsledcích alespoň jedenkrát v kalendářním roce formou přednesu písemné zprávy o činnosti na členské schůzi. Je oprávněna navrhnout členské schůzi opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Nejméně dva týdny před přednesem zprávy o činnosti na členské schůzi předloží stejnopis zprávy výboru.

i)   Členství v revizní komisi zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním členskou schůzí, nebo odstoupením. Odstupující nebo odvolaný člen revizní komise je povinen předat agendu spojenou se svojí funkcí svému nástupci a pomoci mu v jeho zapracování.

j)     Člen revizní komise může ze své funkce odstoupit na základě písemného oznámení o odstoupení, které prostřednictvím předsedy Klubu předloží členské schůzi.

k)    Pokud počet členů revizní komise klesne pod 3 zvolené členy, svolá předseda klubu mimořádnou volební členskou schůzi ve lhůtě do 90 dní za účelem volby nové revizní komise.

 

 

 

Část IV.

Kárná opatření

 

Článek 10

Kárná opatření

 

a)   Za neplnění povinností člena Klubu, za neplacení svých peněžitých závazků vůči klubu nebo za přestupky proti stanovám, resp. ostatním vnitřním předpisům Klubu, směrnicím a zápisnímu řádu ČMKU, může být rozhodnutím výboru klubu uloženo členovi některé z následujících kárných opatření, či souhrn více těchto opatření:

-       napomenutí,

-       dočasné nebo trvalé pozastavení chovatelské činnosti,

-       dočasné nebo trvalé zrušení chovnosti jedince,

-       pozastavení členství v Klubu (na dobu nejméně 6 měsíců a nejdéle na 2 roky),

-       vyloučení z Klubu.

b)    Členové s pozastaveným členstvím nemají práva členů Klubu. Povinnost uhradit členské příspěvky není pozastavením členství v Klubu dotčena.

c)     Výbor Klubu oznámí své rozhodnutí o uložení kárného opatření členovi Klubu doporučeným dopisem.

d)      Rozhodnutí výboru klubu o kárném opatření vyloučení člena z Klubu musí schválit členská schůze na své nejbližší schůzi. Do doby než členská schůze schválí rozhodnutí výboru o vyloučení člena z Klubu se členství člena v Klubu pozastavuje.

 

 

Článek 11

Odvolání proti kárným opatřením

a)     Člen má právo odvolat se proti uloženému kárnému opatření k revizní komisi, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o uložení kárného opatření.

b)      Odvolání nemá odkladný účinek.

c)   Proti rozhodnutí členské schůze o schválení kárného opatření vyloučení člena z Klubu se nelze odvolat.

 

 

 

 

Část V.

Hospodaření Klubu

 

Článek 12

Hospodaření Klubu

 

a)      Řádnou správu majetku zabezpečuje výbor Klubu.

b)  O příjmech a výdajích vede ekonom Klubu průkaznou a přehlednou účetní evidenci v souladu s platnými zákony.

c)     Veškeré finanční prostředky Klubu jakož i zisk Klubu z jakékoliv hospodářské činnosti Klubu mohou být použity výhradně pro financování činnosti Klubu a správu Klubu.

 

Část VI.

Závěrečná ustanovení

 

Článek 13

Zánik Klubu

 

a)      O zániku Klubu rozhoduje mimořádná členská schůze svolaná pouze k tomuto účelu.

b)      V případě zániku Klubu musí tato mimořádná členská schůze rozhodnout o způsobu majetkového vypořádání.

c)       Klub může zaniknout i dalším způsob z jiného zákonem stanoveného důvodu.

 

 

 

Článek 14

Platnost a účinnost

 

a)  Stanovy Klubu švýcarských salašnických psů z.s. nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí, tj. dnem  9.10.2016.

b)      Nové znění stanov musí být předloženo spolkovému rejstříku do 1 měsíce od konání členské schůze dne 9.10.2016

c)     Není-li těmito stanovami stanoveno jinak, řídí se Klub obecnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, obsahující právní úpravu týkající se spolku.