Šampionáty

Řád pro udělování titulu
“ČESKÝ JUNIOR ŠAMPIÓN”

1. CAJC čekatelství Českého junior šampióna se uděluje psům a fenám jednotlivě v třídě mladých
na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.
2. CAJC muže být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1
3. CAJC se muže zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampión přiznán.
4. Zadat psovi nebo feně CAJC muže pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.
5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.
Udělení titulu Český junior šampión je podmíněno:
1. Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců.
2. Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých - CAJC a jedno čekatelství
(CAC) muže být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo třídě vítězů. Toto čekatelství
CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampión.
3. Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.
4. Titul Český junior šampión uděluje CMKU na základě právoplatných dokladu předložených
majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav (karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu
psa (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.
5. Titul “Český junior šampión” neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampiónu.
6. Pro titul Český junior šampión nelze použít ocenění Res. CAC, i když pes, který obdržel ocenění
CAC je již Českým junior šampiónem nebo Českým šampiónem.
Schváleno P CMKU 22.11.2001.
                                                                                               Řád nabývá platnosti od 1.1.2002.

 

Řád pro udělování titulu
"ČESKÝ ŠAMPIÓN"

1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám  jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů)  na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových  pořádaných v ČR.
2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampión  mají.
4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na  výstavu.
5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných  exteriérových kvalitách psa nebo feny.
Udělení titulu Šampión ČR je podmíněno:
 I) Plemena nepodřízená zkoušce: 5x CAC z toho min. 1x z MVP a 1x z výstavy pořádané klubem nebo z MVP.
II) Plemena podřízená zkoušce:
a) 2x CAC z toho min. 1x z výstavy pořádané klubem nebo z MVP + zkouška zařazující na MVP do tř. pracovní
b)   5x CAC z toho min. 1x z MVP a 1x z výstavy pořádané klubem nebo z MVP
Rozhodnutí mezi variantou a, b přísluší majitelům psů. Ostatní podmínky zůstávají zachovány.
Psům, kteří splnili podmínky platné do 31.12.2010, bude šampion přiznán podle původního řádu. 

   
2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou  výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od  dvou rozhodčích,
3) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o  získání CAC ČR,
4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o  získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii  průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení  titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.
Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou " výborný 2 ", může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou " výborná 1".
Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res. CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.
Schváleno P ČMKU 22.11.2001.
Řád nabývá platnosti od 1.1.2002.
Úprava – Usnesení 160/03/10 z 25.3.2010 platné od 1.1.2011 – odstavec 1)      
Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión - výklad.
Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampión. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampión a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa. 

 Řád pro udělování titulu
" ČESKÝ GRANDŠAMPION "

1. Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy.
2. Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů/vítězů
čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných
kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU.
3. Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.
4. Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ĆR.
4. Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.
5. Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu
psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu CMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.
Rád je platný od 1.1.2008
Poznámka: čekatelství potřebná pro udělení se započítávají od 1.1.2008

 

Řád pro udělování titulu
" CESKÝ VETERÁN ŠAMPION "

Podmínky pro psa a feny:
1) zisk 3x ocenění VÝBORNÝ 1 ve třídě veteránu, z toho minimálně 1 x na MVP
2) ocenění minimálně od 2 rozhodčích
3) započítávají se výstavy konané v ĆR
4) započítávají se výsledky od roku 2005 (výstavy pořádané od 01. 01. 2005)
5) titul bude udělován od 01. 01. 2006
6) diplom vystavuje sekretariát CMKU
Schváleno P CMKU 05. 05. 2005
Rád nabývá platnosti od 1.1.2006


 

Řád pro udělování titulu
"ŠAMPION ČMKU"

1.CAC ČMKU - čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje psům a fenám  na mezinárodních a národních výstavách konaných pod záštitou ČMKU.
2.CAC ČMKU může získat jen nejlepší dospělý pes a fena plemene tj. Národní vítěz (na národní výstavě) a CACIB (na mezinárodní výstavě). U plemen, která nemohou na mezinárodní výstavě získat CACIB, bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB.
3.CAC se může zadat i psovi nebo feně, kteří již titul Šampion ČMKU mají.
4.Zadat CAC ČMKU může pouze rozhodčí delegovaný na  výstavu.
5.Udělení titulu Šampion ČMKU je podmíněno získáním čtyř čekatelství CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho min. ze dvou mezinárodních výstav.
6.Titul Šampion ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampionů.